Add wespos_visible attribute for product using eav [intern last project]

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để thêm wespos_visible attribute cho product. Đây là thuộc tính để xác định xem product có được hiển thị trên POS hay không. Như chúng ta đã biết Magento 2 quản lý Product bởi EAV model, vì vậy ta có thể dễ dàng thêm một attribute cho product bằng cách thêm một column cho product table.

Bước 1: Create eavsetup factory

/**
   * @var \Magento\Eav\Setup\EavSetupFactory
   */
  private $eavSetupFactory;

  public function __construct(EavSetupFactory $eavSetupFactory)
  {
    $this->eavSetupFactory = $eavSetupFactory;
  }

Bước 2: Add EAV attribute

public function upgrade(ModuleDataSetupInterface $setup, ModuleContextInterface $context)
  {
    $eavSetup = $this->eavSetupFactory->create(['setup' => $setup]);
    echo '----UPGRADE----';
    if (version_compare($context->getVersion(), '0.0.4') < 0
    ) {
      $eavSetup->removeAttribute(
        Product::ENTITY,
        'webpos_visible');

      $eavSetup->addAttribute(
        Product::ENTITY,
        'webpos_visible',
        [
          'group' => 'General',
          'type' => 'int',
          'backend' => '',
          'frontend' => '',
          'label' => 'webpos visible',
          'input' => 'boolean',
          'class' => '',
          'source' => Boolean::class,
          'global' => ScopedAttributeInterface::SCOPE_GLOBAL,
          'visible' => true,
          'required' => false,
          'user_defined' => false,
          'default' => '0',
          'searchable' => true,
          'filterable' => true,
          'comparable' => false,
          'visible_on_front' => false,
          'used_in_product_listing' => false,
          'unique' => false,
          'apply_to' => '']
      );
    }

Như ta đã thấy thì method addAttribute method gồm 3 tham số :

 • type id của entity ta muốn addAttribute, trong trường hợp này là Product
 • tên của attribute ta muốn thêm, trong trường hợp này là “wespos_visible
 • một mảng gồm các cặp key value để định nghĩa attribute như là : input type, label, source, …

Một số định nghĩa ta cần lưu ý :

 • group: khai báo tên group trong backend
 • type: set kiểu dữ liệu, ở đây ta để boolean, true là hiển thị trên pos, false là không được hiển thị trên pos
 • global: khai báo scope của attribute (store, website, global)
 • apply _to: assign cho loại sản phẩm ta muốn set attribute

Sau khi hoàn thành các bước trên thì chạy lại câu lệnh php bin/magento setup:upgrade và tận hưởng thành quả :slight_smile:
130188493_201642848127731_3223958482639124015_n

Remove an eav attribute for product

Ta cũng có thể xóa một attribute khỏi product bằng cách sử dụng method removeAttribute thay vì method addAttribute.

public function upgrade(ModuleDataSetupInterface $setup, ModuleContextInterface $context)
  {
    $eavSetup = $this->eavSetupFactory->create(['setup' => $setup]);
    $eavSetup->removeAttribute(
     \Magento\Catalog\Model\Product::ENTITY,
      'webpos_visible');
  }

Bài viết đến đây là kết thúc, hi vọng nó sẽ có ích với những bạn thực tập sinh tiếp theo của Magestore :))
Have fun coding ^-^

@Ashley_Ngo gút chóp em :))

1 Like