AI sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào đến thu nhập của con người trong tương lai?

Vì bản chất của AI là sự dự đoán nên trong tương lại sự dự đoán sẽ rẻ hơn và do đó các công việc liên quan đến sự dự đoán của con người sẽ mất dần.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc

  • Chúng ta sẽ thiên về làm các công viên liên quan đến sự đánh giá hơn.
  • Chúng ta sẽ không mất đi công việc nhưng mức lương sẽ trở nên thấp hơn.
  • Bất bình đẳng sẽ ra tăng vì những người có trong tay AI sẽ ngày càng giàu hơn.

Điều này sẽ sớm xảy ra trong tương lai từ 5 đến 10 năm tới.

Steve with love!

1 Like

Rủi ro thì sao nhỉ, liệu rằng nghề dự phòng rủi ro sẽ lên hương phòng khi các dự báo nó sai

1 Like

Sau khâu dự báo là khâu đánh giá. Luôn luôn cần con người đánh giá một dự đoán của AI. Đó là cách để tăng giá trị của AI và tránh rủi ro do sự dự đoán không chính xác.

1 Like