BA technique #1_Acceptance and Evaluation Criteria

Technique được sử dụng để xác định cụ thể yêu cầu, kết quả và điều kiện mà một giải pháp phải đáp ứng. Đặc biệt, đưa ra các tiêu chí đánh giá giúp giúp dễ dàng ra quyết định hơn khi phải lựa chọn giữa nhiều giải pháp.

Acceptance criteria (AC)

Mô tả những yêu cầu cơ bản nhất mà giải pháp cần có. AC được sử dụng thường xuyên khi đánh giá MỘT giải pháp và thông thường là đánh giá giải pháp đó là Pass hay Fail.

Ví dụ

Khi chuyển giao tài liệu giải pháp customization cho khách hàng thì Magestore sẽ list ra chi tiết các AC của giải pháp đó. Dựa vào các AC này, khách hàng có thể hiểu được giải pháp Magestore đưa ra sẽ như thế nào và sau khi deliver, khách hàng có thể nghiệm thu dựa trên các tiêu chí hai bên thỏa thuận để đánh giá giải pháp Pass hay Fail.

Đây cũng là technique Earth sử dụng để nghiệm thu tính năng sản phẩm.

Evaluation criteria

Xác định một loạt các tiêu chí đo lường để xếp hạng thông qua việc cho điểm. Thông thường được sử dụng khi phải cân nhắc trong việc lựa chọn giữa NHIỀU giải pháp.

Ví dụ

Trong dự án xây dựng trang Magestore Help Center, việc đầu tiên mà Earth cần thực hiện đó là chọn ra platform phù hợp nhất. Ban đầu thì danh sách có đến 6 platforms để lựa chọn. Team đã quyết định liệt kê ra danh sách các tiêu chí và cho điểm. Platform có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn làm giải pháp triển khai KB.


Link tham khảo

Điểm hạn chế

Technique này sẽ gặp khó khăn trong việc thống nhất được các tiêu chí đánh giá khi có nhiều bên cùng tham gia.

Source: BABOK guide

4 Likes

Hị, cái tiêu chí đánh giá tuyệt quá.
Nhưng mà có trường hợp nào ta bổ sung thêm tiêu chí must have không, để lọc từ đầu luôn cho nhanh