Các lệnh cơ bản với Docker

Just for reminding :smile:

 • Kiểm tra phiên bản Docker
  docker --version

 • Pull một image từ Docker Hub
  docker pull {image_name}

 • Pull một image từ Docker Hub
  docker pull {image_name}

 • Xóa một image
  docker rmi {image_id/name}

 • Liệt kê các container đang chạy
  docker ps
  docker ps -a #Liệt kê các container đã tắt

 • Xóa một container
  docker rm -f {container_id/name}

 • Đổi tên một container
  docker rename {old_container_name} {new_container_name}

 • Khởi động một container
  docker start {new_container_name}
  docker exec -it {new_container_name} /bin/bash

 • Để tạo và chạy một container thực hiện theo cú pháp:
  docker run –name <tên_container> -v <thư mục trên máy tính>:<thư mục trong container> -p <port_máy tính>:<port_container> <image name> bash

Ví dụ: docker run –name test -p 80:80 -d nginx

 • docker run : lệnh chạy của docker

 • –name: đặt tên cho container ở đây là eva_nginx . Name này là duy nhất, không thể tạo trùng, nếu không đặt thì docker tự genate.

 • -p mở port container ra ngoài IP public 192.168.99.100

 • -d bật chế độ chạy background

 • nginx: tên images

 • Xem các thay đổi trên container
  docker diff {container_name}

 • Commit các thay đổi trên container và image
  docker commit -m "message" {container_name} {image_name}

 • Xem lịch sử các commit trên image
  docker history {image_name}

 • Build một image từ container
  docker build -t {container_name} .
  Dấu . ở đây ám chỉ Dockerfile đang nằm trong thư mục hiện tại.

1 Like

Em cũng có cái snipet về docker delete ở đây

1 Like

@anon67955892 99 đấy @Darius ạ :)))

haha, xưng em cho chắc :)) vì k biết bao tuổi, với cả em cũng vẫn nghĩ em trẻ :))