Các loại chứng chỉ của Magento (Magento 2 Certificates)

1. Magento 2 Certified Solution Specialist

 • Đây là chứng chỉ dành cho những bạn hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giải pháp (consultant) hoặc phân tích nghiệp vụ (analyst), hoặc thậm chí là dành cho Merchant.
 • Là một Chuyên gia giải pháp, bạn có thể liên kết giữa nhu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp với các tính năng Magento 2 hỗ trợ. Tối ưu hoá việc sử dụng các tính năng sẵn có của Magento, thay vì phải customize để phục vụ nhu cầu của merchant.

Nội dung chứng chỉ liên quan đến các lĩnh vực sau của Magento:

 • Magento 2 Architecture: Layout, themes, extensions, data model & customization
 • Các thành phần của website Magento: catalog, shipping, payment, order processing, promotions, extensions, import/export, etc.
 • Application of Magento 2 knowledge to business goals: sử dụng các tính năng của Magento 2 để đáp ứng nhu cầu merchant, tư vấn các option tối ưu nhất để giải quyết bài toán doanh nghiệp bằng nền tảng Magento.

Nội dung bài thi:

 • 75 câu hỏi Multiple Choice, trong đó chỉ có 70 câu được tính điểm
 • 90 phút cho toàn bộ bài thi
 • Các câu hỏi dựa trên Magento Open Source 2.0.x/2.1.x và Magento Commerce 2.0.x/2.1.x
 • Không sử dụng bất kỳ tài liệu gì trong quá trình thi
 • Điều kiện pass: trả lời đúng ít nhất 53/70 câu hỏi tính điểm (75%)

Chi phí thi: $260

Hình thức thi: Online hoặc On-site (tại các trung tâm được uỷ quyền, Hà Nội có 2 trung tâm)

2. Magento 2 Certified Professional Developer

 • Dành cho lập trình viên có am hiểu sâu về development trên Magento 2. Khuyên dành cho các bạn có ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm phát triển trên Magento 2.

Nội dung chứng chỉ liên quan đến các lĩnh vực sau của Magento:

 • UI modifications, database changes, admin modifications, checkout process customizations, order management integrations & customizations, catalog structure & functionality changes.

Nội dung bài thi:

 • 60 câu hỏi Multiple Choice
 • 90 phút cho toàn bộ bài thi
 • Các câu hỏi dựa trên Magento Open Source 2.2 và Magento Commerce 2.2
 • Không sử dụng bất kỳ tài liệu gì trong quá trình thi
 • Điều kiện pass: trả lời đúng ít nhất 64% tổng số câu hỏi

Chi phí thi: $260

Hình thức thi: Online hoặc On-site (tại các trung tâm được uỷ quyền, Hà Nội có 2 trung tâm)

3. Magento 2 Certified Professional Developer Plus

 • Dành cho các bạn Senior Dev, Tech Lead, là người đưa các quyết định liên quan đến kỹ thuật trong dự án, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trên Magento 2.

Nội dung chứng chỉ liên quan đến các lĩnh vực sau của Magento:

 • Core architecture, UI modifications, catalog, checkout, Magento Commerce features and security.
 • Make architectural decisions, forecast the impact of a customization

Nội dung bài thi:

 • 60 câu hỏi Multiple Choice
 • 90 phút cho toàn bộ bài thi
 • Các câu hỏi dựa trên Magento Commerce 2.2
 • Không sử dụng bất kỳ tài liệu gì trong quá trình thi
 • Điều kiện pass: trả lời đúng ít nhất 62% tổng số câu hỏi

Chi phí thi: $295

Hình thức thi: Online hoặc On-site (tại các trung tâm được uỷ quyền, Hà Nội có 2 trung tâm)

4. Magento 2 Certified Professional Cloud Developer

 • Dành cho các bạn Dev đã làm việc với Magento Cloud 1 năm, tham gia tối thiểu 2 dự án triển khai Magento Cloud.

Nội dung chứng chỉ liên quan đến các lĩnh vực sau của Magento:

 • Deploy, test, troubleshoot, and operate in the Magento Cloud environment
 • How to leverage Cloud platform features to enhance your project operations and performance.
 • Troubleshooting & integrations.

Nội dung bài thi:

 • 60 câu hỏi Multiple Choice
 • 90 phút cho toàn bộ bài thi
 • Các câu hỏi dựa trên Magento Cloud (chưa rõ version nào)
 • Không sử dụng bất kỳ tài liệu gì trong quá trình thi
 • Điều kiện pass: trả lời đúng ít nhất 62% tổng số câu hỏi

Chi phí thi: $260

Hình thức thi: Online hoặc On-site (tại các trung tâm được uỷ quyền, Hà Nội có 2 trung tâm)

5. Magento 2 Certified Professional Frontend Developer

 • Dành cho các bạn Dev phát triển theme Magento, customize giao diện người dùng, tối thiểu 1.5 năm kinh nghiệm.

Nội dung chứng chỉ liên quan đến các lĩnh vực sau của Magento:

 • Templates, layouts, CSS, JavaScript, and other components of the front-end, including translations, of a Magento site.
 • Using the Admin Panel to implement design-related system configuration and modify the appearance of specific pages.

Nội dung bài thi:

 • 60 câu hỏi Multiple Choice
 • 90 phút cho toàn bộ bài thi
 • Các câu hỏi dựa trên Magento Open Source 2.2 và Magento Commerce 2.2
 • Không sử dụng bất kỳ tài liệu gì trong quá trình thi
 • Điều kiện pass: trả lời đúng ít nhất 63% tổng số câu hỏi

Chi phí thi: $260

Hình thức thi: Online hoặc On-site (tại các trung tâm được uỷ quyền, Hà Nội có 2 trung tâm)

6. Magento 2 Certified Associate Developer

 • Dành cho các bạn Dev bắt đầu làm việc với Magento 2.

Nội dung chứng chỉ liên quan đến các lĩnh vực sau của Magento:

 • UI modifications, database changes, admin modifications, customizations, catalog and checkout structure, and functionality changes.

Nội dung bài thi:

 • 61 câu hỏi Multiple Choice
 • 90 phút cho toàn bộ bài thi
 • Các câu hỏi dựa trên Magento Open Source 2.2 và Magento Commerce 2.2
 • Không sử dụng bất kỳ tài liệu gì trong quá trình thi
 • Điều kiện pass: trả lời đúng ít nhất 68% tổng số câu hỏi

Chi phí thi: $195

Hình thức thi: Online hoặc On-site (tại các trung tâm được uỷ quyền, Hà Nội có 2 trung tâm)

7. Magento 2 Certified Javascript Developer

 • Dành cho các bạn Dev am hiểu về core Magento Javascript framework.

Nội dung chứng chỉ liên quan đến các lĩnh vực sau của Magento:

 • Understands the right way of customizing existing components and adding a new one.
 • UI Components: understands their purpose, area of application, architecture and lifecycle.

Nội dung bài thi:

 • 60 câu hỏi Multiple Choice
 • 90 phút cho toàn bộ bài thi
 • Các câu hỏi dựa trên Magento Open Source 2.2 và Magento Commerce 2.2
 • Không sử dụng bất kỳ tài liệu gì trong quá trình thi
 • Điều kiện pass: trả lời đúng ít nhất 63% tổng số câu hỏi

Chi phí thi: $260

Hình thức thi: Online hoặc On-site (tại các trung tâm được uỷ quyền, Hà Nội có 2 trung tâm)


Nguồn tham khảo: https://u.magento.com/certification

3 Likes

Alex upload cái profile image lên cho nó dễ nhận biết người viết bài nhé