Hệ thống thông tin là gì và phân lớp hệ thống thông tin như thế nào?

1. Hệ thống thông tin là gì

Là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin.

Các tổ chức có thể sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau. Trong việc quản trị nội bộ, hệ thống thông tin sẽ giúp đạt được sự thông hiểu nội bộ, thống nhất hành động, duy trì sức mạnh của tổ chức, đạt được lợi thế cạnh tranh. Với bên ngoài, hệ thống thông tin giúp nắm bắt được nhiều thông tin về khách hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà cho sự phát triển.

2. Phân lớp hệ thống thông tin như thế nào

Hệ thống thông tin tại doanh nghiệp được tách thành các phân lớp khác nhau nhưng tổng hợp lại thì có 3 nhóm phân lớp chính:

Phân lớp vận hành (Operational):

Nơi đây chứa các dữ liệu về các giao dịch hoạt động hàng ngày của các phòng ban chuyên môn như các chiến dịch marketing, đơn hàng, phiếu ship dự án, hóa đơn, content, task. Hệ thống tại phân lớp này được gọi là Hệ thống xử lý giao dịch (Transaction Processing System - TPS) thuần túy chứa dữ liệu thô sử dụng để tra cứu. Các quyết định vận hành được tuân theo các luật và quy tắc đã định nghĩa sẵn tương ứng với dữ liệu đầu vào nên chỉ cần thực hiện theo đúng mà không cần tìm kiếm sự cải tiến khác biệt. Dữ liệu tại phân lớp chỗ này rất cần sạch, đúng chuẩn, không nhiễu làm tiền đề cho các phân lớp sau thực hiện đúng vai trò. Các công cụ ở đây sử dụng chủ yếu để thu gom dữ liệu, làm sạch hết nhiễu và lưu trữ.

Phân lớp chiến thuật (Tactical):

Từ các dữ liệu giao dịch hàng ngày của phân lớp vận hành, việc phân tích dữ liệu mô hình hóa được thực hiện bằng các hệ thống tại bước này được gọi là “Hệ thống quản trị thông tin” (Management Information Systems - MIS). Từ việc phân tích dữ liệu thô, các quyết định mang tính chiến thuật là các hoạt động cải tiến được đưa ra nhằm tối ưu các hoạt động vận hành. Cụ thể các quyết định ở đây là để sắp xếp tổ chức lại con người, quy trình, công việc để việc vận hành tối ưu hơn. Các công cụ ở đây sử dụng chủ yếu là các công cụ phân tích dữ liệu, mô hình hó.

Phân lớp chiến lược (Strategic):

Dựa trên việc nguồn dữ liệu thông tin của hai phân lớp trước, hệ thống tại phân lớp này được gọi là “Hệ thống thông tin điều hành” (Executive Information System - EIS) đưa ra các quyết định chiến lược xác định hướng đi của doanh nghiệp như hướng và trọng tâm đầu tư như các dòng sản phẩm chủ đạo, phương châm bán hàng, marketing… Các công cụ ở đây sử dụng là các hệ hỗ trợ ra quyết định.

3. Yêu cầu đối với phân lớp vận hành

  • Hồi đáp nhanh. Hiệu suất nhanh với thời gian đáp ứng nhanh là rất quan trọng. Các doanh nghiệp không thể đủ khả năng để khách hàng chờ đợi TPS phản hồi. Thời gian quay vòng từ đầu vào của giao dịch đến sản xuất đầu ra phải là vài giây hoặc ít hơn.
  • Độ tin cậy. Nhiều tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào TPS của họ. Một sự cố sẽ làm gián đoạn hoạt động hoặc thậm chí dừng hoạt động kinh doanh. Để một TPS có hiệu quả, tỷ lệ thất bại của nó phải rất thấp. Nếu một TPS không thành công, thì có thể phục hồi nhanh chóng và chính xác. Điều này làm cho các quy trình sao lưu và phục hồi được thiết kế tốt trở nên thiết yếu.
  • Tính không linh hoạt. TPS muốn mọi giao dịch được xử lý theo cùng một cách bất kể người dùng, khách hàng hay thời gian trong ngày. Nếu một TPS linh hoạt, sẽ có quá nhiều cơ hội cho các hoạt động không chuẩn. Ví dụ, một hãng hàng không thương mại cần nhất quán chấp nhận đặt chỗ của hãng hàng không từ một loạt các đại lý du lịch. Chấp nhận dữ liệu giao dịch khác nhau từ các đại lý du lịch khác nhau sẽ là một vấn đề.
    Xử lý được kiểm soát. Việc xử lý trong TPS phải hỗ trợ cho các hoạt động của tổ chức. Ví dụ: nếu một tổ chức phân bổ vai trò và trách nhiệm cho các nhân viên cụ thể, thì TPS nên thực thi và duy trì yêu cầu này. TPS giảm thiểu chi phí của tổ chức bằng cách giảm số lần dữ liệu phải được xử lý và cung cấp cập nhật kịp thời cho cơ sở dữ liệu. Có hai loại xử lý giao dịch: Proc giao dịch hàng loạt

Tham khảo

"Operational, tatic, strategic " sau khi biết đến những điều này, e thấy xuất hiện ở mọi nơi ^^

Sau khi em biết đến anh, em có thấy anh xuất hiện ở mọi nơi ko?