Install and config Odoo12 in Window and Ubuntu

Cài đặt Odoo 12 trên Window và Ubuntu

Trên window

Về mặt cơ bản, chúng ta cần phải cài đặt các ứng dụng cần thiết sau : CSDl postgreSQL, python, Odoo12, NodeJs, Các packages requirement và một Code Editor. Sau đây là một cách làm đã được mình lựa chọn và thực hiện thành công

Bước 1 : Cài đặt postgreSQL mới nhất

 • Truy cập trang web và tiến hành tải về postgreSQL : https://www.postgresql.org/

 • Sau khi tải về, thực hiện cài đặt. Lưu ý nhớ mật khẩu của postgreSQL để thực hiện các bước cài đặt tiếp theo và tạo database

Bước 2 : Cài đặt 1 code editor để sử dụng code Python, cấu hình cho code Editor

Ở đây mình lựa chọn Eclipse vì 2 lý do, thứ nhất vì sử dụng luôn để code Java như mình đang thực hiện, thứ hai là eclipse khá nhẹ. Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng Pycharm hay VSC cũng được ưa chuộng hiện nay.

 • Tải Pydev (Môi trường IDE để code python trong eclipse) phù hợp với phiên bản eclipse : https://www.pydev.org/download.html

 • Copy các file trong pydev vào trong thư mục eclipse.

Bước 3 : Cấu hình pgAdmin :

Sau khi cài đặt được postgreSQL, bạn cần khởi động lại máy để có thể thực hiện tiếp.

 • Vào Start, tìm chương trình pgAdmin và thực hiện cấu hình

 • Nhập lại mật khẩu đã set ở bước 1

 • Chuột phải vào Login Roles -> New login role

 • Set role Name : admin

 • Set Definition: password : admin

 • Tại tab phân quyền (Role privileges), tick hết vào các chức năng để set cho admin quyền cao nhất

Bước 4 : Cài đặt Python phiên bản mới nhất : https://www.python.org/downloads/

Bước 5 : Tải về Odoo12

 • Tải về từ github : https://github.com/odoo/odoo/tree/12.0

 • Sau khi tải về, ta tiến hành tải thêm các gói packages trong requirements :

  Copy file requirements vào ổ C:
  Mở cmd lên và gõ lần lượt :

…cd
…cd
C:\Python27\Scripts\pip.exe install -r requirements.txt

Cần có mạng ổn định và chờ đợi cài đặt

Bước 6 : Tải về và cài đặt wkhtmltox : https://wkhtmltopdf.org/downloads.html

Bước 7 : Cài đặt NodeJs phiên bản mới nhất

 • Tải về và cài đặt NodeJs

 • Khởi động lại máy

 • Tiếp theo, mở cmd lên và gõ tiếp để cài đặt thêm plugin:

  npm install -g less less-plugin-clean-css

Bước 8 : Cấu hình thêm cho wkhtmltox :

 • Vào Control Panel → System and Security → System, chọn Advanced system settings → Enviroment Variables

 • Trong khu vực System variables, chọn mục Path rồi click vào Edit → New

 • Copy đoạn sau : C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin\

Ok và thoát

Bước 9 : Vào lại thư mục Odoo12 → debian, chỉnh sửa file Odoo.conf thành :

[options]

; This is the password that allows database operations:

admin_passwd = admin

assert_exit_level = error

cache_timeout = 100000

cpu_time_limit = 60

csv_internal_sep = ,

db_host = localhost

db_maxconn = 64

db_name = False

db_password = admin

db_port = 5432

db_template = template0

db_user = admin

pg_path = C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\bin

bin_path = C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe

webkit_path = C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin\wkhtmltopdf.exe

xmlrpc = True

xmlrpc_interface =

xmlrpc_port = 8069

Bước 10 : Cài đặt Java 8u111 (Khi SD pyDev và Eclipse)

Bước 11 : Cấu hình Pydev

 • Sau khi cài đặt Java, mở eclipse và trỏ workspace vào thư mục eclipse

 • Vào tab Window → preference → PyDev → Interpreter - Python

 • Chọn New : Name : Python, Executable : Trỏ vào thư mục python → python.exe đã tải về khi cài đặt ở ổ C → ok.

Tắt Eclipse

Bước 12: Chạy Odoo12

 • Tạo 1 thư mục mới trong Eclipse\workspace, copy thư mục Odoo12 và trong thư mục đó.

 • Mở lại Eclipse, Tạo project pyDev mới

 • Tại phần Directory, trỏ vào thư mục Odoo12 trong Workspace

 • Run As → Python Run

 • Mở localhost:8069, hiện lên giao diện của Odoo12

Hoàn thành cài đặt

Trên ubuntu

Cách 1 : Thực hiện cài đặt như thông thường

Bước 1 : Update Server

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade -y

Bước 2 : Cài đặt postgreSQL

 • Tải về postgresql

sudo apt-get install postgresql

 • Để kiểm tra xem postgresql có hoạt động không :

sudo apt-get install postgresql

 • Nếu trả về kết quả active thì hoàn thành, nếu Inactive thì cần khởi động lại theo câu lệnh :

sudo systemctl start postgresql

sudo systemctl enable postgresql

Bước 3 : Tạo postgreSQL User

 • Tạo postgreSQL User có tên là “odoo” và role trên DB là super admin

sudo su - postgres -c “createuser -s odoo”

 • Set password cho user “odoo” vừa khởi tạo:

sudo su - postgres

Enter new password : // Tạo password

Enter it again : // Nhập lại password vừa tạo

Bước 4: Tải về và cài đặt wkhtmltox

sudo wget https://builds.wkhtmltopdf.org/0.12.1.3/wkhtmltox_0.12.1.3-1~bionic_amd64.deb

sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.1.3-1~bionic_amd64.deb

sudo apt-get install -f

sudo ln -s /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin

sudo ln -s /usr/local/bin/wkhtmltoimage /usr/bin

Bước 5 : Cài đặt Python

sudo apt-get install python3 python3-pip python3-suds -y

Bước 6 : Tải về các packages cần thiết khác

sudo apt-get install node-clean-css -y

sudo apt-get install node-less -y

sudo apt-get install python-gevent -y

Bước 7 : Clone Source Code Odoo từ github

 • Tạo thư mục để chứa Odoo và phân quyền cho nó :

sudo mkdir -p /code/Odoo

sudo chown -R admin:admin /code/Odoo

 • Clone từ github

cd /code/Odoo

git clone https://github.com/odoo/odoo/tree/12.

Bước 8 : Cài đặt virtualenv

 • Tải về :

sudo apt-get install virtualenv

 • Tạo môi trường chạy sử dụng virtualenv :

cd /code/odoo/odoo

virtualenv -p python3 venv

 • Truy xuất vào môi trường ảo virtualenv :

source venv/bin/activate

Bước 9 : Cài đặt và cấu hình Odoo

 • Cài các thư viện trên Ubuntu 18.04 :

sudo apt install build-essential python3-dev libsxlt-dev libzip-dev libldap2-dev libsas12-dev

 • Cài thêm các packages cần thiết :

cd /code/odoo/odoo

pip install -r requirements.txt

 • Sửa file server config

cd debian/odoo.conf

vi odoo.conf

 • Chỉnh sửa file theo nội dung :

[options]

; This is the password that allows database operations:

; admin_passwd = admin

db_host = localhost

db_password = admin

db_port = 5432

db_user = admin

xmlrpc = True

xmlrpc_interface =

xmlrpc_port = 8069

addons_path = ./addons

Bước 10 : truy cập odoo

Cách 2 : Cài đặt thông qua docker

Chỉ cần Clone file từ github và cài đặt.

Thực hiện từng dòng lệnh command :

git clone https://github.com/minhng92/odoo-12-docker-compose

cd odoo-12-docker-compose

sudo docker-compose up -d

Để đọc thêm về docker và sử dụng Docker qua Odoo, có thể tham khảo tại : https://minhng.info/categories/#odoo

5 Likes

Chúc mừng Winnie đã có sự chia sẻ kiến thức trên Stories đầu tiên!

@luna này

1 Like

Về cơ bản bước này là thừa, một phần của bước này dưới đã có nói nhé

Bước này nếu để quả addons_path nè lên production or ngồi debug sẽ há mồm vì không biết source default của odoo nằm đâu để overwrite

Odoo có cung cấp docker images chính chủ, tuyệt đối không dùng những images của những bên khác cung cấp (nếu như không thể kiểm tra tính bảo mật)

1 Like

@anon47932598 xem xét cập nhật, đặc biệt đoạn dùng Docker chính chủ rất quan trọng, tránh để các hậu bối vào vết xe cũ