Kinh nghiệm fix bug về dữ liệu

Customer Transactions
Sales Posted Transactions

sao trắng xoá thế @anon19898721

E để vậy, lúc nào có thời gian rảnh vào cập nhật a ạ

Cập nhật luôn đi pa pa :smiley:
4 ngày rồi chưa thấy rảnh :smiley: