Làm như nào để sản phẩm chỉ hiển thị trên POS nhưng không hiển thị trên frontend Magento

Xuất phát từ trường hợp thực tế. Tuần trước, team mình có gặp 1 khách hàng đặt câu hỏi
Làm như nào để sản phẩm chỉ hiển thị trên POS nhưng không hiển thị trên frontend Magento.
Sau khi nhận được câu hỏi, mình đã chắc chắn rằng POS của mình có thể làm được chuyện đó nhưng không thể nghĩ ra làm thế nào để có thể config được sản phẩm như khách mong muốn. Sau đó mình đã phải vào view detail sản phẩm trong backend để check từng attribute.
Cuối cùng mình đã tìm lại được cách config sản phẩm như mong muốn của khách tiện thể đây share lại để những ai chưa biết có thể hướng dẫn khách config như mình.

Bước đầu tiên, đổi giá trị attribute Visibility của sản phẩm thành Not Visible Individually và attribute Visible on POS thành Yes

Bước cuối cùng, check lại kết quả như mong muốn.


3 Likes

Hoan nghênh Edward tái xuất giang hồ.