Sự khác biệt giữa Manager & Strategic Leader

Trong khi team member là người trực tiếp tham gia vào giải quyết các công việc, những người lãnh đạo đứng ở đằng sau để hướng dẫn họ cách thực hiện. Trong nhiều môi trường làm việc, Manager là người trực tiếp giám sát công việc. Trong một số doanh nghiệp, những định hướng (guidance) này lại không đến từ một Manager thông thường mà đến từ Strategic Leader. Trong khi Manager và Stragegic Leader có vẻ là thực hiện cùng một vai trò, vẫn có những điểm khác biệt rõ ràng từ hai vị trí này.

Định nghĩa
Trong khi quản lý (Management) là một quá trình bị động, thì Strategic Leader lại thực hiện một vai trò chủ động trong việc dẫn dắt business đi đến thành công. Những người này phát triển một tầm nhìn cho sự phát triển bằng cách khám phá những lĩnh vực hoặc khu vực mà doanh nghiệp cần cải thiện. Sau đó phát triển một kế hoạch rõ ràng và có hệ thống để thực hiện điều đó. Như vậy Stragetic Leader phát triển chiến lược để dẫn đến thành công còn Manager thì chỉ đơn thuần là giữ cho người lao động ổn định theo một cách thức cũ.

Goal-oriented Leadership
Trong khi cả Strategic Leader và Manager đều nên hướng mục tiêu, với một người Strategic Leader thì goal-oriented lại càng cần thiết hơn nữa. Những người này cần tạo ra chiến lược để đạt được những mục tiêu mà doanh nghiệp đang tìm kiếm. Một Manager, thì mặt khác, có thể biết mục tiêu này tồn tại nhưng không chủ động để đạt được mục tiêu này.

Lợi ích
Strategic Leader được ưa thích hơn Manager. Bởi vì Strategic Leader tạo ra một plan rõ ràng để người lao động làm theo, họ góp phần vào thành công của doanh nghiệp nhiều hơn là Manager. Do vậy nhiều Manager đang mong muốn mình hành động giống như một Strategic Leader hơn bằng cách học tập những best practices (kinh nghiệm) và Principles (nguyên tắc) của Strategic Leader.

Phát triển kỹ năng
Những người Manager muốn trở thành Strategic Leader hơn là những Manager truyền thống có thể phát triển kỹ năng của họ theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên có thể đọc những sách và tài liệu có liên quan như: “Becoming a Strategic Leader: Your Role in Your Organization’s Success” của Richard L. Hughes và “Strategic Leadership: How to Think and Plan Strategically” của John Eric Adair. Sau đó có thể tham gia các khóa training về những topic này. Bằng cách đó họ có thể chuyển đổi dần kỹ năng và phong cách của mình thành một Strategic Leader.

Source https://smallbusiness.chron.com/differences-between-manager-strategic-leader-17461.html

Steve - 28 Feb 2019

3 Likes

Cảm ơn anh đã chia sẻ 1 góc nhìn về sự khác biệt giữa 2 khái niệm Manager và Leader.
Nếu nói đến principles và practices của Strategic Leaders tại công ty mình thì chắc chắn Agile là yếu tố chính đang làm nhiệm vụ chuyển dịch tư duy và kỹ năng của các lãnh đạo theo hướng từ Manager sang Strategic Leader. Ở văn phòng mình vẫn có câu quote Agile Leaders lead teams, non-agile ones manage task phần nào cũng nói lên sự khác biệt đó.
Nhìn từ góc độ ấy, em cảm thấy mọi việc trở nên thú vị hơn trước kia rồi ạ :))

1 Like

cảm ơn em đã đọc. Sắp tới anh sẽ có topic phân biệt giữa: Functional Specialist (Chuyên gia) và Management Generalist (Quản lý).

1 Like