[Solution Specialist] Tổng hợp bài test thử thách kiến thức Magento của bạn

  1. Bài test kỹ năng setup cấu trúc website Magento theo đặc thù doanh nghiệp
  1. Bài test hiểu biết liên quan đến Magento API, Magento Integration
  1. Magento Commerce & Magento Cloud.

Continue updating…

3 Likes

Đây, test đây nữa. Mọi người reply để tham gia test trong bài này nhé: https://stories.magestore.com/t/luy-n-thi-magento-solution-specialist-lesson-1-test/338