Tổng quan về việc test API service custom magento bằng postman

Tổng Quan Về Công cụ Postman

Postman là 1 công cụ để test API của cty Postdot Technologies được bắt đầu phát triển từ năm 2012. Hiện tại Postman có 3 phiên bản: Postman, Postman Pro (2016) và Postman Enterprise (2017). Mình mới sử dụng Postman phiên bản free nên mình chỉ giới thiệu phần này.
Cách Cài Đặt Postman cho ubuntu

Một số logic của API magento

  1. Get list Student
  2. Get By Id Student
  3. Save Student
    save

Cách gọi các service này trên Postman

Đối với getOne chúng ta cần thêm id vào sau Url tùy theo cách đặt tên URL trong file webapi.xml


Việc getlist phức tạp hơn 1 chút vì chúng ta cần truyển thuộc filter_groups, trường nào, giá trị và kiểu so sánh là gì
VD: Muốn search name = “Huy” và name=“Hang” chúng ta cần truyển như sau:
searchCriteria[filter_groups][0][filters][0][field] = Huy
searchCriteria[filter_groups][1][filters][0][field] = Hang
Sau đây là 1 ví dụ cơ bản về search với tên là Hang

Cuối cùng muốn thêm 1 student chúng ta sẽ có json gửi kèm theo method POST như sau:

Tài liệu tham khảo

Search Get List

2 Likes