Thách thức khi làm một Management Generalist với phong cách Strategic Leader

Trong các bài viết trước chúng ta đã biết các khái niệm về Management Generalist vs Functional Specialist và Management vs Strategic Leader.

https://stories.magestore.com/t/s-khac-bi-t-gi-a-manager-strategic-leader/252/4
https://stories.magestore.com/t/so-sanh-gi-a-functional-specialist-chuyen-gia-vs-management-generalist-qu-n-ly/257/2

Vận dụng các kiến thức đó và thử suy ngẫm xem một Management Generalist với phong cách Strategic Leader sẽ gặp khó khăn gì vần phải vượt qua khi mà Magestore đã xác định Agile Mindset và Self-Organized Team.

Khoảng cách giữa hình thành chiến lược và thực thi và điều chỉnh

Theo lý thuyết về quản trị, quản trị chiến lược bao gồm Hình thành > Thực thi > Đánh giá điều chỉnh. Một người quản trị chiến lược phải thực hiện được cả 3 phần này, thiếu một phần thì vẫn là không hoàn thành.

Trong một môi trường như Magestore, người quản trị chiến lược thực tế không có quyền hành điều binh khiển tướng như các nhà quản trị truyền thống vì team tự quản, vì vậy bạn sẽ gặp khó khăn ở cả ba khâu này như sau:

Thách thức ở giai đoạn hình thành chiến lược

Tự tin

Một Manager Generalist thì như tướng không có sẵn quân trong tay và cũng không thể giao tiếp các team bằng mệnh lệnh; điều này khiến cho thực quyền để điều khiển nguồn lực thực thi chiến lược là zero. Khi không chắc được khả năng thực thi, bạn mất tự tin và không dám vạch ra chiến lược.

Mở rộng kiến thức

Đã xác định theo Agile, một chiến lược vạch ra cần phải bao trùm phổ quát toàn bộ các mảng lĩnh vực của công ty chứ không cục bộ tại một vài bộ phận, do vậy bạn phải trang bị một khối lượng kiến thức rộng không giới hạn trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Người có chuyên môn technical thì phải học thêm về business và ngược lại, thậm chí cả kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội cũng phải tìm hiểu.

Thực tiễn

Do không thuộc về team nên cũng không thường xuyên chiến đấu với công việc thực tiễn nên người quản trị chiến lược rất dễ xa rời thực tiễn và chỉ lý luận suông vẽ ra chiến lược mây gió.

Thách thức ở giai đoạn thực thi

Khả năng chính trị

Khi không có nguồn lực trong tay, muốn thực thi chiến lược đòi hỏi uy tín bản thân phải lớn, trang bị các kỹ năng vận động và thuyết phục hành lang. Đây là các kỹ năng thuộc về nhóm kỹ năng chính trị đi lòng vòng vốn không logic và rõ ràng như các kỹ năng chuyên môn.

Bản lĩnh trước sự rối loạn

Khi thực thi một chiến lược, thường xuyên xuất hiện nhiều tình huống khác thường, điều quan trọng là cách bạn ứng xử cần bình tĩnh và tuân thủ theo chiến lược - mô hình - chính sách đã đề ra, nếu bạn ứng xử tùy tiện theo tình huống, sự rối loạn xuất hiện làm đổ vỡ toàn bộ chiến lược.

Khó khăn ở khâu đánh giá và điều chỉnh

Quan sát thực hiện

Khi không có quyền lực trong tay, việc giám sát thực thi lại càng khó khăn, các công việc rất dễ bị che mờ hoặc nhiễu loạn khi bạn ở ngoài team.

Dám thay đổi

Khi cần phải điều chỉnh, tính tự ái chuyên môn sẽ xuất hiện khiến bạn không muốn điều chỉnh.

3 Likes

thách thức là nhiều là thế vậy còn lợi ích ở đâu và giải pháp thế nào?

Là manager thì thách thức chính là lợi ích.
Giải pháp hồi sau sẽ rõ.

“lợi ích” mà em nói đến ở đây là muốn nói đến lợi ích cho công ty khi áp dụng việc bỏ Manager và thay bằng Strategic Leader cơ.