[Tips] Cách tạo file translate trong Magento nhanh gọn, chính xác

Hướng dẫn nhanh cho ai chưa biết.

Trong Magento có file en_US.csv trong thư mục i18n để translate. Chúng ta code rất hay bị thiếu để đưa các từ cần translate vào file này. Tuy nhiên, Magento 2 có lệnh có thể auto làm cho ta:

Lệnh đó chỉ đơn giản như sau:

bin/magento i18n:collect-phrases app/code/Magestore/Stocktaking/ -o app/code/Magestore/Stocktaking/i18n/en_US.csv

Vậy là xong. Không cần thủ công bằng tay hay dùng tool “handmade” nữa.

Tuy nhiên, sau khi làm xong nên check lại, vì có thể có đoạn code <?php magento đưa thừa vào

Cảm ơn mọi người !

5 Likes