[Tips] Giữ phiên đăng nhập admin trong 1 năm

Mọi người có đang gặp tình trạng khi đang code/test và bị hết session, phải đăng nhập lại? Để tránh câu chuyện này, ta có thể chỉnh 1 chút để giữ phiên đăng nhập trong … 1 năm :smiley:

Bước 1: Vào Admin, Store-> Configuration, Advanced->Admin

Điền : 31536000 vào trong Admin Session Lifetime (seconds)

Bước 2: Vào Store->Configuration, General->Web, chỉnh Cookie Lifetime

Vậy là xong. TRong 1 năm tới ta sẽ ko bị tự động logout nữa .

3 Likes