Tùy biến terminal trên linux & mac

Với anh em dev, khi phải thao tác trên terminal cả ngày thì giao diện mặc định của terminal thật nhàm chán…

Tip nhỏ dưới đây sẽ hô biến giúp terminal nhìn xịn xò hơn một chút :sweat_smile: áp dụng cho cả MacOS và Linux.

 1. Mở 1 file bash profile đang sử dụng, hoặc tạo file mới nếu chưa có. VD:
vi ~/.bash_profile
 1. Paste vào đầu file:
 • MacOS:
parse_git_branch() {
  git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/ (\1)/'
}
hostname() {
  scutil --get LocalHostName
}
export PS1="\[\033[32m\]\u\[\033[00m\]@\[\033[35m\]\$(hostname)\[\033[00m\] \[\033[33m\]\t\[\033[00m\] \W\[\033[32m\]\$(parse_git_branch)\[\033[00m\] $ "
 • Linux
parse_git_branch() {
  git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)/ (\1)/'
}
export PS1="\[\033[32m\]\u\[\033[00m\]@\[\033[35m\]\h\[\033[00m\] \[\033[33m\]\t\[\033[00m\] \W\[\033[32m\]\$(parse_git_branch)\[\033[00m\] $ "
 1. Apply profile
source ~/.bash_profile


Giải thích:

 • parse_git_branch: …copy trên mạng, từ chối hiểu :grinning_face_with_smiling_eyes: đại loại là lấy current branch name.
 • hostname: tên của máy (Computer Name)
 • \[\033[32m\]\u\[\033[00m\] Với “\u” là username, còn lại là cách hiển thị màu của văn bản trên bash shell.
 • \[\033[35m\]\$(hostname)\[\033[00m\] Hostname trên MacOS
 • \[\033[35m\]\h\[\033[00m\] Hostname trên Linux
 • \[\033[33m\]\t\[\033[00m\] Với “\t” là thời gian (24h), hoặc có thể dùng “\T” (12h)
 • \W Tên thư mục hiện tại
 • \[\033[32m\]\$(parse_git_branch)\[\033[00m\] Branch hiện tại

Kết quả, terminal hiển thị được nhiều thông tin hơn: username, host, time, path, git branch

Hãy cùng enjoy cái moment này nào :grin:

1 Like

Bảng mã màu cho bash shell

2 Likes